سمینار رادار، سیگنال پروسسینگ و آینده سنسورها


🔸انجمن علمی کامپیوتر و شاخه ieee دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکنند :
سمینار رادار، سیگنال پروسسینگ و آینده سنسورها
ارائه: دکتر کسری حقیقی مدیر عامل شرکت uniquesec از سوِِئد
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
🕑 سه شنبه 24 اسفند ماه ساعت 12:00

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید