دوره آمادگی مسابقات برنامه نویسی غرب آسیا(ACM-ICPC)


کلاس و آزمون آمادگی برای مسابقات برنامه نویسی غرب آسیا (ACM-ICPC) -- مدرسان دوره : کیارش محمدی و احسان کفشدار گوهرشادی

ثبت نام دانشجویان