ششمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه فردوسی مشهد