دوره یادگیری ماشین و یادگیری عمیق🔵 در پایان این دوره قادر خواهید بود: از کتابخانه های مختلفی که برای یادگیری ماشین، بینایی ماشین و یادگیری عمیق و تحلیل های آماری طراحی شده اند استفاده کنید. یادگیری عمیق و یادگیری ماشین را به طور مفهومی درک کنید. دادگان عظیم خود را برای آموزش شبکه عصبی آماده کنید. با استفاده از کتابخانه های Theano و Lasagne شبکه عصبی عمیق طراحی کنید و تمامی تکنیک های آموزش آن را به کار بگیرید. از شبکه عصبی برای طبقه بندی تصاویر و بسیاری کاربرد های دیگر استفاده کنید. با یادگیری روش‌های مختلف پردازش متن، سیستم‌های مبتنی بر پردازش زبان طبیعی طراحی کنید.


ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوترثبت نام متفرقه