دوره یادگیری ماشین
🕰زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها 12 تا 14
⚙️برگزاری در بستر ببینار

⚠️ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان الزامیست.
🔴 ظرفیت محدود

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر

ثبت نام آزاد