دوره آموزشی افترافکت


🔸دوره آموزشی افترافکت
🔸شنبه ها و چهارشنبه ها در 8 جلسه
🔸شروع شنبه 22 مهر ماه
🔸هزینه برای دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی 60 هزار تومان و برای دیگر دانشجویان دانشگاه فردوسی 80 هزار تومان

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی