کارگاه های لینوکس


🔸کارگاه های لینوکس
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
🕑 شنبه 19 فروردین ماه : پیش رویداد رایگان !
🕑 پنج شنبه 24 فروردین ماه : کارگاه اول
🕑 پنج شنبه 31 فروردین ماه : کارگاه دوم

شرکت در جلسه توجیهی روز شنبه 19 فروردین رایگان


دانلود سر فصل های کارگاه‌ها


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید