چهارمین گردهمایی آشنایی با گنولینوکس
🔹معرفی لینوکس و نرم‌افزار های آزاد
🔸معرفی مجوز های متن باز
🔹مشارکت در نرم‌افزار های متن باز
🔸امنیت در نرم‌افزار های آزاد
🔹پروژه های متن باز در صنایع جهانی

🕕 زمان : ۱ دی ماه ۱۳۹۸ - ساعت ۱۲ الی ۱۴
📌 مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام