دوره آموزشی انتخابی نکسوس


انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

دوره آموزشی انتخابی تیم شبیه ساز فوتبال دو بعدی (نکسوس)

ثبت نام