مسابقه برترین ارائه های نوآورانه – پژوهشی


🔵 جهت شرکت در مسابقه ایده های خود را حداکثر تا 14 آذر از طریق وبسایت انجمن علمی کامپیوتر به ثبت برسانید